www.BLOEMFONTEIN.org
De Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid  om 15.00, om 03.00 uur Hoe bid je de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid? Bid met je hart Maak een kruisteken 1. Bid op de drie kralen: het ´Onze Vader ...´ het ´Wees Gegroet ...´ de ´Geloofsbelijdenis ...´ 2. Bid op de 1e grote kraal: ´Eeuwige Vader ...´ 3. Bid op de 10 volgende kralen: 'Omwille van Zijn ...' Herhaal 1, 2 en 3 op de overige kralen. 4. Besluit met 3x 'Heilige God ... ' Dank God Maak het kruisteken In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, Amen. Het Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade, Amen. Het Wees Gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen; en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder G´d`s; bid voor ons zondaars; nu en in het uur van onze dood, Amen. De Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest; geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten Hemel; zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de Heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven, Amen. Eeuwige Vader Eeuwige Vader, ik offer U op, het Lichaam en Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en die van de gehele  wereld. Omwille van Zijn Omwille van Zijn smartelijk lijden, wees barmhartig voor ons en voor de gehele wereld. Heilige God Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Een optioneel gebed na het bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid Eeuwige Vader, zie vol Barmhartigheid neer op de zielen die uw grootste eigenschap, uw onmetelijke Barmhartigheid, verheerlijken en vereren, en die geborgen zijn in het Hart van Jezus, vol medelijden. Deze zielen zijn een levend Evangelie: hun handen zijn gevuld met daden van Barmhartigheid, en hun hart, overvloeiend van vreugde, zingt een loflied van barmhartigheid tot U, o Allerhoogste. Ik smeek U, o God, toon hen uw Barmhartigheid, overeenkomstig de hoop en het vertrouwen die zij in U gesteld hebben. Laat aan hen, die zijn onmetelijke Barmhartigheid vereren, de belofte van Jezus vervuld worden, dat Hij hen tijdens hun leven, maar vooral in het uur van hun dood, zal verdedigen als zijn eigen eer.
Home Home Links Links English English