www.BLOEMFONTEIN.org
Hoe bid je de Heilige Rozenkrans? Bid met je hart Op 1. Maak een kruisteken en bidt het Credouit. Op 2. Bidt het ´Onze Vader´.  Op 3. Bidt de drie begroetingen telkens gevolgd door het ´Wees Gegroet´ Op 4. Bidt het ´Eer aan de Vader´ en het gebed 'Heilige Michael' Op 5. Bidt het eerste grote kraal het eerste geheim van de dag en vervolgens het ´Onze Vader´ Op 6. Bidt op de tien kleine kralen tien ´Wees Gegroeten´ en overweeg het eerste geheim Op 7. Bidt het ´Eer aan de Vader´ en het Fatimagebed Op 8. Bidt het tweede geheim uit en vervolgens het ´Onze Vader´   Herhaal 6 en 7 en vervolg met het op dezelfde wijze bidden van het derde, de vierde en het vijfde geheim. Op 1. Eindig het bidden van de Rozenkrans met het bidden van een speciaal gebed. Maak het kruisteken en dank God De blijde geheimen (maandag en zaterdag) De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag) 1. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria 1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth 2. Jezus wordt gegeseld 3. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem  3. Jezus wordt met doornen gekroond 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen 4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarie 5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden 5. Jezus sterft aan het kruis De glorievolle geheimen (woensdag en zondag) De geheimen van het Licht (donderdag) 1. Jezus verrijst uit de doden 1. De doop van Jezus in de Jordaan 2. Jezus stijgt op ten hemel 2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana 3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen 3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering 4. Maria wordt in de hemel opgenomen 4. De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor 5. Maria wordt in de hemel gekroond  5. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in bij het Laatste Avondmaal Het Onze Vader Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade, Amen. De Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest; geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten Hemel; zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen; de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven, Amen. De drie begroetingen voor Maria gevolgd door Het Wees Gegroet Ik groet U, Maria, Dochter van G´d de Vader -  Wees gegroet Maria,vol van genade, de Heer is met U, Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van G´d, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood, Amen. Ik groet U, Maria, Moeder van G´d de Zoon - Wees gegroet Maria... Ik groet U, Maria, Bruid van G´d de Heilige Geest - Wees gegroet Maria Lofprijzing aan de heilige Drie-eenheid Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen, Amen. Gebed tot de Heilige Michael Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem Zijn macht doe gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug, Amen Fatimagebed O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw Barmhartigheid het meeste nodig hebben. Gebed 1 voor na De Heilige Rozenkrans Weest gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid, ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva, tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen, en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O, goedertieren, o liefdevolle, o zoete maagd Maria. Amen. Gebed 2 voor na De Heilige Rozenkrans Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu Uw Geest over de aarde, Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog, Moge de Vrouwe van Alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn, Amen
Home Home Top Top English English