www.BLOEMFONTEIN.org
Het bidden van de Heilige Kruisweg Maak het kruisteken In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Inleidend gebed Wij bidden de geloofsbelijdenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen. Amen. Geloofsbelijdenis Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer; die ontvangen is van de Heilige Geest; geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle; de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten Hemel; zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke Kerk; de gemeenschap van de Heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen. Het Onze Vader  - ter ere van de Heilige Drieenheid Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven, en leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Het Wees Gegroet - ter ere van Maria, altijd Maagd Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen; en gezegend is Jezus de vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God; bid voor ons zondaars; nu en in het uur van onze dood. Amen. Ter ere van Maria, Moeder van God, Wees Gegroet ... Ter ere van Maria, Onbevlekt ontvangen, Wees Gegroet .. Lofprijzing aan de heilige Drie-eenheid Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen. De 15 staties Begin met het eerste statie van onderstaand lijstje. Mediteer over elke statie en bid onderstaande gebeden.  1. Jezus wordt ter dood veroordeeld Gebeden bij elke statie Het Onze Vader Op het Tientje (dus 10x): “Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, red de zielen!” Het Eer aan de Vader Na het tientje: o ”O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben!” o “Gezegend zijn de wonden van onze Heer Jezus Christus, want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn allerkostbaarste Bloed dat al onze zonden uitwist.”  2. Jezus neemt Zijn Kruis op  3. Jezus valt voor de eerste maal  4. Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder  5. Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn Kruis dragen  6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af  7. Jezus valt voor de tweede maal  8. Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem  9. Jezus valt voor de derde maal 10. Jezus wordt van Zijn kleren beroofd 11. Jezus wordt aan het Kruis genageld 12. Jezus sterft aan het Kruis 13. Jezus wordt van het Kruis afgenomen en in de armen van Zijn Moeder gelegd 14. Jezus wordt in het graf gelegd 15. Jezus verrijst uit de doden Slotgebed 1 Weest gegroet, O Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O genadevolle, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria. Bid voor ons, Heilige moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Gedenk, O allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, O Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u te staan, O moeder van het Woord, versmaad mijn smeekbeden niet, maar luister genadig en verhoor mij! Amen. Slotgebed 2 Gedenk, Heilige Jozef, zeer zuivere bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht nemen wij onze toevlucht tot u en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet,  maar in uw goedheid verhoor ze! Amen. Beloften verbonden aan de verering van de Rozenkrans van de Heilige Kruisweg Beloften door Jezus gedaan aan Broeder Estanislao van de Broeders van de Christelijke Scholen (1903 - 1927). * Al wat men met geloof zal vragen door het bidden van de Kruisweg, zal ik u verlenen. * Ik beloof het eeuwig leven aan al wie met medelijden nu en dan de Kruisweg bidden. * Ik zal ze overal volgen tijdens hun leven en ze bijzonder bijstaan in het uur van de dood. * Zelfs indien hun zonden talrijker waren dan de grashalmen op het veld of de zandkorrels in de zee, door de Kruisweg zal alles vergeven worden (deze belofte ontslaat niet van de plicht alle bekende doodzonden te biechten). * Zij die dikwijls de Kruisweg beleven, zullen een bijzondere glorie in de hemel genieten. * Ik zal ze uit het vagevuur verlossen, op de eerste dinsdag of vrijdag na de dood, als zij er tenminste inkomen. * Ik zal ze zegenen bij elke Kruisweg en Mijn zegen zal ze volgen overal op aarde en, na hun dood, in de hemel voor gans de eeuwigheid. * In het uur van de dood, zal Ik de duivel niet toelaten ze te bekoren; Ik zal hem alle macht ontnemen opdat zij gerust in Mijn armen sterven. * Indien zij het met een oprechte liefde doen, dan zal Ik ieder van hen omvormen tot een levende ciborie, waarin Ik met welbehagen Mijn genaden zal uitstorten. * Mijn ogen zal Ik gericht houden op degenen die dikwijls de Kruisweg doen; altijd zal ik gereed zijn om ze te beschermen. * Zoals Ik aan het Kruis vastgenageld was, zo zal Ik altijd bij hen zijn die Mij dikwijls vereren door het bidden van de Kruisweg. * Zij zullen niet meer van Mij kunnen scheiden, want Ik zal hun genade schenken om niet meer dodelijk te zondigen. * In het uur van de dood, zal Ik hen troosten door Mijn tegenwoordigheid en Wij zullen samen naar de hemel gaan. De dood zal zacht zijn voor allen die Mij tijdens hun leven zullen vereerd hebben met het bidden van de Heilige Kruisweg. * Mijn ziel zal ze als met een dekmantel beschermen. Ik zal ze tekens bijstaan als ze tot Mij roepen. In 1984 openbaarde Onze Lieve Vrouw dat iedere keer dat de Kruiswegrozenkrans gebeden wordt, 10.000 zielen uit het vagevuur worden verlost en 100 zielen worden gered; hun wordt genade verleend het Hemelse Paradijs binnen te gaan.
Home Home Links Links Top Top Top Top Top Top English English Englisch Englisch