www.BLOEMFONTEIN.org
Gebed van de Vrouwe van Alle Volkeren (Nederlands) Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nú Uw Geest over de aarde, Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven voor verwording, rampen en oorlog, Moge de Vrouwe van Alle Volkeren, die eens Maria was, onze Voorspreekster zijn, Amen Omnium Populorum Domina (Latina - Latijns) Domine, Jesu Christe, Patris filii, nunc emitte Spiritum Tuum in erram, Da Spiritum Sanctum inhabitare omnium corda populorum, ut conservertur a corruptione, calamitatibus et belloque, Omnium Populorum Domina, quae olim Maria era, Advocata nostra sit, Amen The Lady of All Nations (English - Engels) Lord Jesus-Christ, Son of the Father, send now Your Spirit over the earth, Let the Holy Spirit live in the hearts of all nations, that they may be preserved from degeneration, disaster and war May the Lady of All Nations, who once was Mary, be our Advocate, Amen Die Frau Aller Völker (Deutsch - Duits) Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt Deinen Geist über die Erde, Lass den Heiligen Geist wohnen, in den Herzen aller Völker, damit sie bewahrt bleiben mögen, vor Verfall, Unheil und Krieg Möge die Frau Aller Völker, die einst Maria war, unsere Fürsprecherin sein, Amen La Signora di Tutti i Popoli (Italiano - Italiaans) Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra Che la Signora di tutti i popoli, che una volta era Maria, sia la nostra Avvocata, Amen Måtte vor Frue af alle Folkeslag (Dansk - Deens) Herre Jesus Kristus, Faderens Søn, send nu Din Ånd over jorden Let Helligånden bo i alle folkeslags hjerter, så ad de må blive bevarede fra forfald, u lykke og krig Måtte vor Frue af alle Folkeslag, som engang var Maria, vœre for Foltaler, Amen La Dame de Tous les Peuples (Francais - Frans) Seigneur Jésus Christ, Fils du Père, envoie à présent Ton Esprit sur la terre Fais habiter L'Esprit Saint dans les coeurs de tous les peuples, afin qu'ils scient préservés de la corruptions, des calamités et de la guerre Que la Dame de Tous les Peuples, qui fut un jour Marie, soit notre Advocate, Amen La Señora de Todos los Pueblos (Espagnol - Spaans) Señor Jesucristo, Hijo de Padre, manda ahora Tu Espírito sobre la tierra Haz que el Espírito Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la quarra Que la Señora de Todos los Pueblos, que un dia era Maria, sea nostra Abogada, Amen
Maria, de Vrouwe, de Moeder van Alle Volkeren Mary, the Lady, the Mother of All Nations
De stad Amsterdam is een stad waaraan Maria als ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ een bijzondere roeping en missie heeft gegeven. Op 20 maart 1953 zei Maria in de vijfenveertigste van een reeks boodschappen: “Amsterdam heb ik uitgezocht als de plaats van de Vrouwe van Alle Volkeren. Het is ook de plaats van het Sacrament *. Begrijp dit alles goed.”  In andere boodschappen heeft Maria meerdere malen opgeroepen tot eenheid in de ware, Heilige Geest, tot het brengen van alle volkeren tot één Gemeenschap en het brengen van alle volkeren tot de sacramenten van de Kerk en het ware christelijke leven. Bovendien heeft Maria benadrukt dat alle volkeren bij het dagelijks wonder gebracht moeten worden, het dagelijks offer ** dat weer midden in deze verworden wereld moet komen. *   In 1345 vond in de stad Amsterdam het Eucharistisch Mirakel plaats. Op de plaats van het Mirakel is in 1347 een kapel gewijd met de naam ‘de Heilige Stede’. ** De Heilige Eucharistie
The city of Amsterdam is a city that has been given bij Mary as ‘Mother of All Peoples' a special vocation and mission. On March 20, 1953 Mary said in the 45th message of a series of messages: "Amsterdam I picked as the instead of the Lady of All Nations. It is also the place of the Sacrament. Understand all this well." In other messages Mary has repeatedly called for unity in the true Holy Spirit, to bring all peoples to one Community and to bringing all peoples to the sacraments of the Church and the true Christian life. Moreover, Mary emphasizes that all peoples must be brought to the daily miracle, the daily sacrifice **, that again must become the centre of this degenerated world. *  In 1345 in the city of Amsterdam occured the Eucharistic Miracle. At the place of the Miracle a chapel was dedicated in 1347, called "The Holy Stead". ** The Holy Eucharist.
Home Home Links Links Top Top Top Top